EKOBIAL SC


Idź do treści

KODY ODPADÓW

Pełna lista kodów odpadów które odbieramy i transportujemy
Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów [Z] Zbieranie [Tr] Transport

02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
02 01 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa
02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia Tr
02 01 03 Odpadowa masa roślinna Tr
02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) Tr
02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej Tr
02 01 08* Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne) Z Tr
02 01 09 Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08 Tr
02 01 10 Odpady metalowe Tr
02 01 99 Inne nie wymienione odpady Tr
02 02 Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
02 02 01 Odpady z mycia i przygotowywania surowców Tr
02 02 02 Odpadowa tkanka zwierzęca Tr
02 02 03 Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa Tr
02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków Tr
02 02 99 Inne nie wymienione odpady Tr
02 03 Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych,olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych,przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07)
02 03 01 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców Tr
02 03 02 Odpady konserwantów Tr
02 03 03 Odpady poekstrakcyjne Tr
02 03 04 Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa Tr
02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków Tr
02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) Tr
02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych Tr
02 03 82 Odpady tytoniowe Tr
02 03 99 Inne nie wymienione odpady Tr
02 04 Odpady z przemysłu cukrowniczego
02 04 01 Osady z oczyszczania i mycia buraków Tr
02 04 02 Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne) Tr
02 04 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków Tr
02 04 80 Wysłodki Tr
02 04 99 Inne nie wymienione odpady Tr
02 05 Odpady z przemysłu mleczarskiego
02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania Tr
02 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków Tr
02 05 80 Odpadowa serwatka Tr
02 05 99 Inne nie wymienione odpady Tr
02 06 Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego
02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa Tr
02 06 02 Odpady konserwantów Tr
02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków Tr
02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze Tr
02 06 99 Inne nie wymienione odpady Tr
02 07 Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)
02 07 01 Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców Tr
02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiów Tr
02 07 03 Odpady z procesów chemicznych Tr
02 07 04 Surowce i produkty nie przydatne do spożycia i przetwórstwa Tr
02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków Tr
02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary Tr
02 07 99 Inne nie wymienione odpady Tr
03 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury
03 01 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli
03 01 01 Odpady kory i korka Tr
03 01 04* Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 Tr
03 01 80* Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
03 01 81 Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80 Tr
03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków Tr
03 01 99 Inne nie wymienione odpady Tr
03 02 Odpady powstające przy konserwacji drewna
03 02 01* Środki do konserwacji i impregnacji drewna nie zawierające związków chlorowcoorganicznych Z Tr
03 02 02* Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne Z Tr
03 02 03* Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna Z Tr
03 02 04* Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna Z Tr
03 02 05* Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
03 02 99 Inne nie wymienione odpady Tr
03 03 Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury
03 03 01 Odpady z kory i drewna Tr
03 03 02 Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego) Tr
03 03 05 Szlamy z odbarwiania makulatury Tr
03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury Tr
03 03 08 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu Tr
03 03 09 Odpady szlamów defekosaturacyjnych Tr
03 03 10 Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji Tr
03 03 11 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10 Tr
03 03 80 Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem Tr
03 03 81 Szlamy z innych procesów bielenia Tr
03 03 99 Inne nie wymienione odpady Tr
04 Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego
04 01 Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego

04 01 01 Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe) Z Tr
04 01 02 Odpady z wapnienia Z Tr
04 01 03* Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej) Z Tr
04 01 04 Brzeczka garbująca zawierająca chrom Z Tr
04 01 05 Brzeczka garbująca nie zawierająca chromu Z Tr
04 01 06 Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków Z Tr
04 01 07 Osady nie zawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków Z Tr
04 01 08 Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór) Z Tr
04 01 09 Odpady z polerowania i wykańczania Z Tr
04 01 99 Inne nie wymienione odpady Z Tr
04 02 Odpady z przemysłu tekstylnego
04 02 09 Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) Z Tr
04 02 10 Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski) Z Tr
04 02 14* Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne Z Tr
04 02 15 Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14 Z Tr
04 02 16* Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
04 02 17 Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16 Z Tr
04 02 19* Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne Tr
04 02 20 Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19 Z Tr
04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych Z Tr
04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych Z Tr
04 02 80 Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych Z Tr
04 02 99 Inne nie wymienione odpady Z Tr
05 Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla
05 01 Odpady z przeróbki (np. rafinacji) ropy naftowej

05 01 02* Osady z odsalania Tr
05 01 03* Osady z dna zbiorników Tr
05 01 04* Kwaśne szlamy z procesów alkilowania Tr
05 01 05* Wycieki ropy naftowej Tr
05 01 06* Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń Tr
05 01 07* Kwaśne smoły Tr
05 01 08* Inne smoły Tr
05 01 09* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne Tr
05 01 10 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09 Tr
05 01 11* Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw Tr
05 01 12* Ropa naftowa zawierająca kwasy Tr
05 01 13 Osady z uzdatniania wody kotłowej Tr
05 01 14 Odpady z kolumn chłodniczych Tr
05 01 15* Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły) Tr
05 01 16 Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej Tr
05 01 17 Bitum Tr
05 01 99 Inne nie wymienione odpady Tr
05 06 Odpady z pirolitycznej przeróbki węgla
05 06 01* Kwaśne smoły Tr
05 06 03* Inne smoły Tr
05 06 04 Odpady z kolumn chłodniczych Tr
05 06 80* Odpady ciekłe zawierające fenole Tr
05 06 99 Inne nie wymienione odpady Tr
05 07 Odpady z oczyszczania i transportu gazu ziemnego
05 07 01* Osady zawierające rtęć Tr
05 07 02 Odpady zawierające siarkę Tr
05 07 99 Inne nie wymienione odpady Tr
06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej
06 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania kwasów nieorganicznych

06 01 01* Kwas siarkowy i siarkawy Z Tr
06 01 02* Kwas chlorowodorowy Z Tr
06 01 03* Kwas fluorowodorowy Z Tr
06 01 04* Kwas fosforowy i fosforawy Z Tr
06 01 05* Kwas azotowy i azotawy Z Tr
06 01 06* Inne kwasy Z Tr
06 01 99 Inne nie wymienione odpady Tr
06 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenków
06 02 01* Wodorotlenek wapniowy Z Tr
06 02 03* Wodorotlenek amonowy Z Tr
06 02 04* Wodorotlenek sodowy i potasowy Z Tr
06 02 05* Inne wodorotlenki Z Tr
06 02 99 Inne nie wymienione odpady Tr
06 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków metali
06 03 11* Sole i roztwory zawierające cyjanki Z Tr
06 03 13* Sole i roztwory zawierające metale ciężkie Z Tr
06 03 14 Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13 Tr
06 03 15* Tlenki metali zawierające metale ciężkie Z Tr
06 03 16 Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15 Tr
06 03 99 Inne nie wymienione odpady Tr
06 04 Odpady zawierające metale inne niż wymienione w 06 03
06 04 03* Odpady zawierające arsen Z Tr
06 04 04* Odpady zawierające rtęć Z Tr
06 04 05* Odpady zawierające inne metale ciężkie Z Tr
06 04 99 Inne nie wymienione odpady Tr
06 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
06 05 02* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
06 06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków siarki oraz z chemicznych procesów przetwórstwa siarki i odsiarczania
06 06 02* Odpady zawierające niebezpieczne siarczki Z Tr
06 06 03 Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02 Tr
06 06 99 Inne nie wymienione odpady Tr
06 07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chlorowców oraz z chemicznych procesów przetwórstwa chloru
06 07 01* Odpady azbestowe z elektrolizy Z Tr
06 07 02* Węgiel aktywny z produkcji chloru Z Tr
06 07 03* Osady siarczanu baru zawierające rtęć Z Tr
06 07 04* Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy) Z Tr
06 07 99 Inne nie wymienione odpady Tr
06 08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania krzemu oraz pochodnych krzemu
06 08 02* Odpady zawierające niebezpieczne silikony Z Tr
06 08 99 Inne nie wymienione odpady Tr
06 09 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów fosforowych oraz z chemicznych procesów przetwórstwa fosforu
06 09 02 Żużel fosforowy Tr
06 09 03* Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi Z Tr
06 09 04 Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80 Tr
06 09 80 Fosfogipsy Tr
06 09 81 Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi, i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) Tr
06 09 99 Inne nie wymienione odpady Tr
06 10 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów azotowych, z chemicznych procesów przetwórstwa azotu oraz z produkcji nawozów azotowych i innych
06 10 02* Odpady zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
06 10 99 Inne nie wymienione odpady Tr
06 11 Odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych
06 11 01 Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu Tr
06 11 80 Odpady z produkcji związków cyrkonu Tr
06 11 81 Odpady z produkcji związków chromu Tr
06 11 82 Odpady z produkcji związków kobaltu Tr
06 11 83 Odpadowy siarczan żelazaowy Tr
06 11 99 Inne nie wymienione odpady Tr
06 13 Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych
06 13 01* Nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy Z Tr
06 13 02* Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02) Z Tr
06 13 03 Czysta sadza Tr
06 13 04* Odpady z przetwarzania azbestu Tr
06 13 05* Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi Tr
06 13 99 Inne nie wymienione odpady Tr
07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej
07 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej

07 01 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste Z Tr
07 01 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste Z Tr
07 01 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste Z Tr
07 01 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców Z Tr
07 01 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne Z Tr
07 01 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców Z Tr
07 01 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne Z Tr
07 01 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11 Tr
07 01 80 Wapno pokarbidowe nie zawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08) Tr
07 01 99 Inne nie wymienione odpady Tr
07 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych
07 02 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste Z Tr
07 02 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste Z Tr
07 02 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste Z Tr
07 02 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców Z Tr
07 02 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne Z Tr
07 02 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców Z Tr
07 02 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne Z Tr
07 02 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne Tr
07 02 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11 Tr
07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych Z Tr
07 02 14* Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory) Z Tr
07 02 15 Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14 Z Tr
07 02 16* Odpady zawierające niebezpieczne silikony Z Tr
07 02 17 Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16 Z Tr
07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy Z Tr
07 02 99 Inne nie wymienione odpady Z Tr
07 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników oraz pigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06 11)
07 03 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste Z Tr
07 03 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste Z Tr
07 03 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste Z Tr
07 03 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców Z Tr
07 03 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne Z Tr
07 03 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców Z Tr
07 03 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne Z Tr
07 03 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne Tr
07 03 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11 Tr
07 03 99 Inne nie wymienione odpady Z Tr
07 04 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 03 02) i innych biocydów
07 04 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste Z Tr
07 04 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste Z Tr
07 04 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste Z Tr
07 04 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców Z Tr
07 04 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne Z Tr
07 04 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców Z Tr
07 04 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne Z Tr
07 04 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne Tr
07 04 13* Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
07 04 80* Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne) Z Tr
07 04 81 Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80 Z Tr
07 04 99 Inne nie wymienione odpady Z Tr
07 05 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków
07 05 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste Z Tr
07 05 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste Z Tr
07 05 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste Z Tr
07 05 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców Z Tr
07 05 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne Z Tr
07 05 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców Z Tr
07 05 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne Z Tr
07 05 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne Tr
07 05 13* Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
07 05 14 Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13 Z Tr
07 05 80* Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
07 05 81 Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80 Tr
07 05 99 Inne nie wymienione odpady Z Tr
07 06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków
07 06 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste Z Tr
07 06 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste Z Tr
07 06 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste Z Tr
07 06 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców Z Tr
07 06 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne Z Tr
07 06 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców Z Tr
07 06 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne Z Tr
07 06 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne Tr
07 06 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11 Tr
07 06 80 Ziemia bieląca z rafinacji oleju Z Tr
07 06 81 Zwroty kosmetyków i próbek Z Tr
07 06 99 Inne nie wymienione odpady Z Tr
07 07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych nie wymienionych produktów chemicznych
07 07 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste Z Tr
07 07 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste Z Tr
07 07 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste Z Tr
07 07 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców Z Tr
07 07 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne Z Tr
07 07 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców Z Tr
07 07 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne Z Tr
07 07 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne Tr
07 07 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11 Tr
07 07 99 Inne nie wymienione odpady Z Tr
08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
08 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów

08 01 11* Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne Z Tr
08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 Z Tr
08 01 13* Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne Z Tr
08 01 14 Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13 Z Tr
08 01 15* Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne Z Tr
08 01 16 Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15 Z Tr
08 01 17* Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne Z Tr
08 01 18 Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17 Z Tr
08 01 19* Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne Z Tr
08 01 20 Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19 Z Tr
08 01 21* Zmywacz farb lub lakierów Z Tr
08 01 99 Inne nie wymienione odpady Z Tr
08 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok (w tym materiałów ceramicznych)
08 02 01 Odpady proszków powlekających Z Tr
08 02 02 Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne Z Tr
08 02 99 Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne inne niewymienione odpady w 08 02 03 Z Tr
08 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich
08 03 07 Szlamy wodne zawierające farby drukarskie Z Tr
08 03 08 Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie Z Tr
08 03 12* Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
08 03 13 Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12 Z Tr
08 03 14* Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
08 03 15 Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14 Z Tr
08 03 16* Zużyte roztwory trawiące Z Tr
08 03 17* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne Z Tr
08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 Z Tr
08 03 19* Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne Z Tr
08 03 80 Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19 Z Tr
08 03 99 Inne nie wymienione odpady Z Tr
08 04 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki do impregnacji wodoszczelnej)
08 04 09* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne Z Tr
08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 Z Tr
08 04 11* Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne Z Tr
08 04 12 Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11 Z Tr
08 04 13* Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne Z Tr
08 04 14 Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13 Z Tr
08 04 15* Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne Z Tr
08 04 16 Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15 Z Tr
08 04 17* Olej żywiczny Z Tr
08 04 99 Inne nie wymienione odpady Z Tr
08 05 Odpady nie ujęte w innych podgrupach grupy 08
08 05 01* Odpady izocyjanianów Z Tr
09 Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
09 01 Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
09 01 01* Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów Z Tr
09 01 02* Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych Z Tr
09 01 03* Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach Z Tr
09 01 04* Roztwory utrwalaczy Z Tr
09 01 05* Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających Z Tr
09 01 06* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro Z Tr
09 01 07 Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra Z Tr
09 01 08 Błony i papier fotograficzny nie zawierające srebra Z Tr
09 01 10 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii Z Tr
09 01 11* Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 Z Tr
09 01 12 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11 Z Tr
09 01 13* Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06 Z Tr
09 01 80* Przeterminowane odczynniki fotograficzne Z Tr
09 01 99 Inne nie wymienione odpady Z Tr
10 Odpady z procesów termicznych
10 01 Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)

10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) Tr
10 01 02 Popioły lotne z węgla Tr
10 01 03 Popioły lotne z torfu i drewna nie poddanego obróbce chemicznej Tr
10 01 04* Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych Tr
10 01 05 Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych Tr
10 01 07 Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu Tr
10 01 09* Kwas siarkowy Tr
10 01 13* Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo Tr
10 01 14* Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 01 15 Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14 Tr
10 01 16* Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 01 17 Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16 Tr
10 01 18* Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 01 19 Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18 Tr
10 01 20* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 01 21 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20 Tr
10 01 22* Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 01 23 Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22 Tr
10 01 24 Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82) Tr
10 01 25 Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni Tr
10 01 26 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej Tr
10 01 80 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych Tr
10 01 81 Mikrosfery z popiołów lotnych Tr
10 01 82 Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym) Tr
10 01 99 Inne nie wymienione odpady Tr
10 02 Odpady z hutnictwa żelaza i stali
10 02 01 Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze) Tr
10 02 02 Nieprzerobione żużle z innych procesów Tr
10 02 07* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 02 08 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07 Tr
10 02 10 Zgorzelina walcownicza Tr
10 02 11* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje Tr
10 02 12 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11 Tr
10 02 13* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 02 14 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13 Tr
10 02 15 Inne szlamy i osady pofiltracyjne Tr
10 02 80 Zgary z hutnictwa żelaza Tr
10 02 81 Odpadowy siarczan żelazawy Tr
10 02 99 Inne nie wymienione odpady Tr
10 03 Odpady z hutnictwa aluminium
10 03 02 Odpadowe anody Tr
10 03 04* Żużle z produkcji pierwotnej Tr
10 03 05 Odpady tlenku glinu Tr
10 03 08* Słone żużle z produkcji wtórnej Tr
10 03 09* Czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej Tr
10 03 15* Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielająca w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach Tr
10 03 16 Zgary z wytopu inna niż wymieniona w 10 03 15 Tr
10 03 17* Odpady zawierające smołę z produkcji anod Tr
10 03 18 Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17 Tr
10 03 19* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 03 20 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19 Tr
10 03 21* Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 03 22 Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21 Tr
10 03 23* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 03 24 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23 Tr
10 03 25* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 03 26 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25 Tr
10 03 27* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje Tr
10 03 28 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27 Tr
10 03 29* Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 03 30 Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29 Tr
10 03 99 Inne nie wymienione odpady Tr
10 04 Odpady z hutnictwa ołowiu
10 04 01* Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej Tr
10 04 02* Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej Tr
10 04 03* Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy) Tr
10 04 04* Pyły z gazów odlotowych Tr
10 04 05* Inne cząstki i pyły Tr
10 04 06* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych Tr
10 04 07* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych Tr
10 04 09* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje Tr
10 04 10 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09 Tr
10 04 99 Inne nie wymienione odpady Tr
10 05 Odpady z hutnictwa cynku
10 05 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80) Tr
10 05 03* Pyły z gazów odlotowych Tr
10 05 04 Inne cząstki i pyły Tr
10 05 05* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych Tr
10 05 06* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych Tr
10 05 08* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje Tr
10 05 09 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08 Tr
10 05 10* Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach Tr
10 05 11 Zgary inne niż wymienione w 10 05 10 Tr
10 05 80 Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych Tr
10 05 99 Inne nie wymienione odpady Tr
10 06 Odpady z hutnictwa miedzi
10 06 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej Tr
10 06 02 Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej Tr
10 06 03* Pyły z gazów odlotowych Tr
10 06 04 Inne cząstki i pyły Tr
10 06 06* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych Tr
10 06 07* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych Tr
10 06 09* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje Tr
10 06 10 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09 Tr
10 06 80 Żużle szybowe i granulowane Tr
10 06 99 Inne nie wymienione odpady Tr
10 07 Odpady z hutnictwa srebra, złota i platyny
10 07 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej Tr
10 07 02 Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej Tr
10 07 03 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych Tr
10 07 04 Inne cząstki i pyły Tr
10 07 05 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych Tr
10 07 07* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje Tr
10 07 08 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07 Tr
10 07 99 Inne nie wymienione odpady Tr
10 08 Odpady z hutnictwa pozostałych metali nieżelaznych
10 08 04 Cząstki i pyły Tr
10 08 08* Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej Tr
10 08 09 Inne żużle Tr
10 08 10* Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielająca w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach Tr
10 08 11 Zgary inne niż wymienione w 10 08 10 Tr
10 08 12* Odpady zawierające smołę z produkcji anod Tr
10 08 13 Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12 Tr
10 08 14 Odpadowe anody Tr
10 08 15* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 08 16 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15 Tr
10 08 17* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 08 18 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17 Tr
10 08 19* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje Tr
10 08 20 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19 Tr
10 08 99 Inne nie wymienione odpady Tr
10 09 Odpady z odlewnictwa żelaza
10 09 03 Żużle odlewnicze Tr
10 09 05* Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 09 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05 Tr
10 09 07* Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 09 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07 Tr
10 09 09* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 09 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09 Tr
10 09 11* Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 09 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11 Tr
10 09 13* Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 09 14 Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13 Tr
10 09 15* Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów Tr
10 09 16 Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15 Tr
10 09 80 Wybrakowane wyroby żeliwne Tr
10 09 99 Inne nie wymienione odpady Tr
10 10 Odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych
10 10 03 Zgary i żużle odlewnicze Tr
10 10 05* Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 10 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05 Tr
10 10 07* Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 10 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07 Tr
10 10 09* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 10 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09 Tr
10 10 11* Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 10 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11 Tr
10 10 13* Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 10 14 Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13 Tr
10 10 15* Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów Tr
10 10 16 Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15 Tr
10 10 99 Inne nie wymienione odpady Tr
10 11 Odpady z hutnictwa szkła
10 11 03 Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego Tr
10 11 05 Cząstki i pyły Tr
10 11 09* Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 11 10 Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09 Tr
10 11 11* Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)
10 11 12 Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11 Tr
10 11 13* Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 11 14 Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13 Tr
10 11 15* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 11 16 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15 Tr
10 11 17* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 11 18 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17 Tr
10 11 19* Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 11 20 Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19 Tr
10 11 80 Szlamy fluorokrzemianowe Tr
10 11 81* Odpady zawierające azbest Tr
10 11 99 Inne nie wymienione odpady Tr
10 12 Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i produktów konstrukcyjnych)
10 12 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej Tr
10 12 03 Cząstki i pyły Tr
10 12 05 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych Tr
10 12 06 Zużyte formy Tr
10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej) Tr
10 12 09* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 12 10 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09 Tr
10 12 11* Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie Tr
10 12 12 Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11 Tr
10 12 13 Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków Tr
10 12 99 Inne nie wymienione odpady Tr
10 13 Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych z nich wyrobów
10 13 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej Tr
10 13 04 Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego Tr
10 13 06 Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13) Tr
10 13 07 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych Tr
10 13 09* Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych Tr
10 13 10 Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09 Tr
10 13 11 Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10 Tr
10 13 12* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne Tr
10 13 13 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12 Tr
10 13 14 Odpady betonowe i szlam betonowy Tr
10 13 80 Odpady z produkcji cementu Tr
10 13 81 Odpady z produkcji gipsu Tr
10 13 82 Wybrakowane wyroby Tr
10 13 99 Inne nie wymienione odpady Tr
10 14 Odpady z krematoriów
10 14 01* Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć Tr
10 80 Odpady z produkcji żelazostopów
10 80 01 Żużle z produkcji żelazokrzemu Tr
10 80 02 Pyły z produkcji żelazokrzemu Tr
10 80 03 Żużle z produkcji żelazochromu Tr
10 80 04 Pyły z produkcji żelazochromu Tr
10 80 05 Żużle z produkcji żelazomanganu Tr
10 80 06 Pyły z produkcji żelazomanganu Tr
10 80 99 Inne nie wymienione odpady Tr
11 Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych
11 01 Odpady z obróbki i powlekania metali oraz innych materiałów (np. procesów galwanicznych, cynkowania, wytrawiania, fosforanowania, alkalicznego odtłuszczania, anodowania)

11 01 05* Kwasy trawiące Z Tr
11 01 06* Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05 Z Tr
11 01 07* Alkalia trawiące Z Tr
11 01 08* Osady i szlamy z fosforanowania Z Tr
11 01 09* Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
11 01 10 Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09 Z Tr
11 01 11* Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
11 01 12 Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11 Z Tr
11 01 13* Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
11 01 14 Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13 Z Tr
11 01 15* Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
11 01 16* Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne Z Tr
11 01 98* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
11 01 99 Inne nie wymienione odpady Z Tr
11 02 Odpady i szlamy z hydrometalurgii metali nieżelaznych
11 02 02* Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt) Z Tr
11 02 03 Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy Z Tr
11 02 05* Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
11 02 06 Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05 Z Tr
11 02 07* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
11 02 99 Inne nie wymienione odpady Z Tr
11 03 Szlamy i odpady stałe z procesów odpuszczania stali
11 03 01* Odpady zawierające cyjanki Z Tr
11 03 02* Inne odpady Z Tr
11 05 Odpady z wysokotemperaturowych procesów galwanizowania
11 05 01 Cynk twardy Z Tr
11 05 02 Popiół cynkowy Z Tr
11 05 03* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych Z Tr
11 05 04* Zużyty topnik Z Tr
11 05 99 Inne nie wymienione odpady Z Tr
12 Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
12 01 Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych

12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów Z Tr
12 01 02 Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów Z Tr
12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych Z Tr
12 01 04 Cząstki i pyły metali nieżelaznych Z Tr
12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych Z Tr
12 01 06* Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów) Z Tr
12 01 07* Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali nie zawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów) Z Tr
12 01 08* Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce Z Tr
12 01 09* Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców Z Tr
12 01 10* Syntetyczne oleje z obróbki metali Z Tr
12 01 12* Zużyte woski i tłuszcze Z Tr
12 01 13 Odpady spawalnicze Z Tr
12 01 14* Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
12 01 15 Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14 Z Tr
12 01 16* Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
12 01 17 Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 Z Tr
12 01 18* Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania) Z Tr
12 01 19* Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji Z Tr
12 01 20* Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 Z Tr
12 01 99 Inne nie wymienione odpady Z Tr
12 03 Odpady z odtłuszczania wodą i parą (z wyłączeniem grupy 11)
12 03 01* Wodne ciecze myjące Z Tr
12 03 02* Odpady z odtłuszczania parą Z Tr
13 Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
13 01 Odpadowe oleje hydrauliczne

13 01 01* Oleje hydrauliczne zawierające PCB Tr
13 01 04* Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne Tr
13 01 05* Emulsje olejowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych Tr
13 01 09* Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne Tr
13 01 10* Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych Tr
13 01 11* Syntetyczne oleje hydrauliczne Tr
13 01 12* Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji Tr
13 01 13* Inne oleje hydrauliczne Tr
13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 02 04* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne Tr
13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych Tr
13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe Tr
13 02 07* Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji Tr
13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe Tr
13 03 Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
13 03 01* Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB Tr
13 03 06* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01 Tr
13 03 07* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła nie zawierające związków chlorowcoorganicznych Tr
13 03 08* Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01 Tr
13 03 09* Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji Tr
13 03 10* Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła Tr
13 04 Oleje zęzowe
13 04 01* Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej Tr
13 04 02* Oleje zęzowe z nabrzeży portowych Tr
13 04 03* Oleje zęzowe ze statków morskich Tr
13 05 Odpady z odwadniania olejów w separatorach
13 05 01* Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach Tr
13 05 02* Szlamy z odwadniania olejów w separatorach Tr
13 05 03* Szlamy z kolektorów Tr
13 05 06* Olej z odwadniania olejów w separatorach Tr
13 05 07* Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach Tr
13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach Tr
13 07 Odpady paliw ciekłych Tr
13 07 01* Olej opałowy i olej napędowy Tr
13 07 02* Benzyna Tr
13 07 03* Inne paliwa (włącznie z mieszaninami) Tr
13 08 Odpady olejowe nie ujęte w innych podgrupach Tr
13 08 01* Szlamy lub emulsje z odsalania Tr
13 08 02* Inne emulsje Tr
13 08 80 Zaolejone odpady stałe ze statków Tr
13 08 99* Inne nie wymienione odpady Tr
14 Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08)
14 06 Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów w pianach lub aerozolach

14 06 01* CFC, HCFC, HFC Z Tr
14 06 02* Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników Z Tr
14 06 03* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników Z Tr
14 06 04* Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne Tr
14 06 05* Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki Tr
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach
15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury Z Tr
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych Z Tr
15 01 03 Opakowania z drewna Z Tr
15 01 04 Opakowania z metali Z Tr
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe Z Tr
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe Z Tr
15 01 07 Opakowania ze szkła Z Tr
15 01 09 Opakowania z tekstyliów Z Tr
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) Z Tr
15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi Z Tr
15 02 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) Z Tr
15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 Z Tr
16 Odpady nie ujęte w innych grupach
16 01 Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)

16 01 03 Zużyte opony Z Tr
16 01 04* Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy
16 01 06 Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy nie zawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów Tr
16 01 07* Filtry olejowe Z Tr
16 01 08* Elementy zawierające rtęć Z Tr
16 01 09* Elementy zawierające PCB Z
16 01 11* Okładziny hamulcowe zawierające azbest Z Tr
16 01 12 Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 Z Tr
16 01 13* Płyny hamulcowe Z Tr
16 01 14* Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje Z Tr
16 01 15 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14 Z Tr
16 01 16 Zbiorniki na gaz skroplony Z Tr
16 01 17 Metale żelazne Z Tr
16 01 18 Metale nieżelazne Z Tr
16 01 19 Tworzywa sztuczne Z Tr
16 01 20 Szkło Z Tr
16 01 21* Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14 Z Tr
16 01 22 Inne nie wymienione elementy Z Tr
16 01 99 Inne nie wymienione odpady Z Tr
16 02 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
16 02 09* Transformatory i kondensatory zawierające PCB Z Tr
16 02 10* Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09 Z Tr
16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC Z Tr
16 02 12* Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest Z Tr
16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 Z Tr
16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 Z Tr
16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń Z Tr
16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 Z Tr
16 03 Partie produktów nie odpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku
16 03 03* Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 Z Tr
16 03 05* Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 Z Tr
16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia Tr
16 05 Gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia
16 05 04* Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
16 05 05 Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04 Z Tr
16 05 06* Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych Z Tr
16 05 07* Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) Z Tr
16 05 08* Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) Tr
16 05 09 Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 Z Tr
16 06 Baterie i akumulatory
16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe Z Tr
16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe Z Tr
16 06 03* Baterie zawierające rtęć Z Tr
16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) Z Tr
16 06 05 Inne baterie i akumulatory Z Tr
16 06 06* Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów Z Tr
16 07 Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13)
16 07 08* Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty Tr
16 07 09* Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne Z Tr
16 07 99 Inne nie wymienione odpady Z Tr
16 08 Zużyte katalizatory
16 08 01 Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07) Z Tr
16 08 02* Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe (2) lub ich niebezpieczne związki Z Tr
16 08 03 Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02 Z Tr
16 08 04 Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07) Z Tr
16 08 05* Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy Z Tr
16 08 06* Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory Z Tr
16 08 07* Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi Z Tr
16 09 Substancje utleniające
16 09 01* Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy) Z Tr
16 09 02* Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy) Z Tr
16 09 03* Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru) Z Tr
16 09 04* Inne nie wymienione substancje utleniające Z Tr
16 10 Uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania poza miejscami ich powstawania
16 10 01* Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
16 10 02 Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01 Z Tr
16 10 03* Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
16 10 04 Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03 Z Tr
16 11 Odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe
16 11 01* Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne Tr
16 11 02 Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01 Tr
16 11 03* Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne Tr
16 11 04 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03 Tr
16 11 05* Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne Tr
16 11 06 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05 Tr
16 80 Odpady różne
16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji Z Tr
16 81 Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych
16 81 01* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne Tr
16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 Z Tr
16 82 Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych
16 82 01* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne Tr
17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów Tr
17 01 02 Gruz ceglany Tr
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia Tr
17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne Tr
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 Tr
17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. Tr
17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg Tr
17 01 82 Inne nie wymienione odpady Tr
17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
17 02 01 Drewno Tr
17 02 02 Szkło Tr
17 02 03 Tworzywa sztuczne Tr
17 02 04* Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe) Tr
17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych
17 03 01* Asfalt zawierający smołę Tr
17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 Tr
17 03 03* Smoła i produkty smołowe Tr
17 03 80 Odpadowa papa Tr
17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz Tr
17 04 02 Aluminium Tr
17 04 03 Ołów Tr
17 04 04 Cynk Tr
17 04 05 Żelazo i stal Tr
17 04 06 Cyna Tr
17 04 07 Mieszaniny metali Tr
17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi Tr
17 04 10* Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne Tr
17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 Tr
17 05 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)
17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) Tr
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 Tr
17 05 05* Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi Tr
17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 Tr
17 05 07* Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne Tr
17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 Tr
17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest
17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest Tr
17 06 03* Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne Tr
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 Tr
17 06 05* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest Tr
17 08 Materiały konstrukcyjne zawierające gips
17 08 01* Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi Tr
17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 Tr
17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu
17 09 01* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć Tr
17 09 02* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory) Tr
17 09 03* Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne Tr
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 Tr
18 Odpady medyczne i weterynaryjne
18 01 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) Z Tr
18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 Z Tr
18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06 Z Tr
18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne Z Tr
18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08 Z Tr
18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego Z Tr
18 01 81 Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 80 Tr
18 02 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej
18 02 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02) Z Tr
18 02 02* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt Tr
18 02 03 Inne odpady niż wymienione w 18 02 02 Z Tr
18 02 05* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
18 02 06 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05 Z Tr
18 02 07* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne Z Tr
18 02 08 Leki inne niż wymienione w 18 02 07 Z Tr
19 Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
19 01 Odpady z termicznego przekształcania odpadów

19 01 02 Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych Tr
19 01 05* Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych Tr
19 01 06* Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych Tr
19 01 07* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych Tr
19 01 10* Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych Tr
19 01 11* Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne Tr
19 01 12 Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11 Tr
19 01 13* Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne Tr
19 01 14 Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13 Tr
19 01 15* Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne Tr
19 01 16 Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15 Tr
19 01 17* Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne Tr
19 01 18 Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17 Tr
19 01 19 Piaski ze złóż fluidalnych Tr
19 01 99 Inne nie wymienione odpady Tr
19 02 Odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów (w tym usuwanie chromu, usuwanie cyjanków, neutralizacja)
19 02 03 Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne Tr
19 02 04* Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej z jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych Tr
19 02 05* Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne Tr
19 02 06 Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05 Tr
19 02 07* Oleje i koncentraty z separacji Tr
19 02 08* Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne Tr
19 02 09* Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne Tr
19 02 10 Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09 Tr
19 02 11* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne Tr
19 02 99 Inne nie wymienione odpady Tr
19 03 Odpady stabilizowane lub zestalone( 3 )
19 03 04* Odpady niebezpieczne częściowo (4) stabilizowane Tr
19 03 05 Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04 Tr
19 03 06* Odpady niebezpieczne zestalone Tr
19 03 07 Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06 Tr
19 04 Odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania
19 04 01 Zeszklone odpady Tr
19 04 02* Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych Tr
19 04 03* Nie zeszklona faza stała Tr
19 04 04 Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania Tr
19 05 Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania)
19 05 01 Nie przekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych Tr
19 05 02 Nie przekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego Tr
19 05 03 Kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania) Tr
19 05 99 Inne nie wymienione odpady Tr
19 06 Odpady z beztlenowego rozkladu odpadów
19 06 03 Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych Tr
19 06 04 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych Tr
19 06 05 Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych Tr
19 06 06 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych Tr
19 06 99 Inne nie wymienione odpady Tr
19 08 Odpady z oczyszczalni ścieków nie ujęte w innych grupach
19 08 01 Skratki Tr
19 08 02 Zawartość piaskowników Tr
19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe Tr
19 08 06* Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne Tr
19 08 07* Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych Tr
19 08 08* Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie Tr
19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze Tr
19 08 10* Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09 Tr
19 08 11* Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych Tr
19 08 12 Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11 Tr
19 08 13* Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych Tr
19 08 14 Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 Tr
19 08 99 Inne nie wymienione odpady Tr
19 09 Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki Tr
19 09 02 Osady z klarowania wody Tr
19 09 03 Osady z dekarbonizacji wody Tr
19 09 04 Zużyty węgiel aktywny Tr
19 09 05 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne Tr
19 09 06 Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych Tr
19 09 99 Inne nie wymienione odpady Tr
19 10 Odpady z rozdrabniania odpadów zawierających metale
19 10 01 Odpady żelaza i stali Tr
19 10 02 Odpady metali nieżelaznych Tr
19 10 03* Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne Tr
19 10 04 Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03 Tr
19 10 05* Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne Tr
19 10 06 Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05 Tr
19 11 Odpady z regeneracji olejów
19 11 01* Zużyte filtry iłowe Tr
19 11 02* Kwaśne smoły Tr
19 11 03* Uwodnione odpady ciekłe Tr
19 11 04* Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw Tr
19 11 05* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne Tr
19 11 06 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05 Tr
19 11 07* Odpady z oczyszczania gazów odlotowych Tr
19 11 99 Inne nie wymienione odpady Tr
19 12 Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nie ujęte w innych grupach
19 12 01 Papier i tektura Tr
19 12 02 Metale żelazne Tr
19 12 03 Metale nieżelazne Tr
19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma Tr
19 12 05 Szkło Tr
19 12 06* Drewno zawierające substancje niebezpieczne Tr
19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 Tr
19 12 08 Tekstylia Tr
19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) Tr
19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne) Tr
19 12 11* Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne Tr
19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 Tr
19 13 Odpady z oczyszczania gleby, ziemi i wód podziemnych
19 13 01* Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne
19 13 02 Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01 Tr
19 13 03* Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne Tr
19 13 04 Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03 Tr
19 13 05* Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne Tr
19 13 06 Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05 Tr
19 13 07* Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne Tr
19 13 08 Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. Koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07 Tr
19 80 Odpady z unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych nie ujęte w innych podgrupach
19 80 01 Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych Tr
20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)

20 01 01 Papier i tektura Z Tr
20 01 02 Szkło Z Tr
20 01 10 Odzież Z Tr
20 01 11 Tekstylia Tr
20 01 13* Rozpuszczalniki Z Tr
20 01 14* Kwasy Z Tr
20 01 15* Alkalia Z Tr
20 01 17* Odczynniki fotograficzne Z Tr
20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klast toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) Z Tr
20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć Z Tr
20 01 23* Urządzenia zawierające freony Z Tr
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne Z Tr
20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 Z Tr
20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 Z Tr
20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 Z Tr
20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne Z Tr
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 Z Tr
20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02